00 019 Football Banquet

16

16

25

25

33

33

44

44

47

47

54

54

70

70

77

77

Aledo JV

Aledo JV

Band

Band

Cheer

Cheer

G3 Aledo vs. Burleson

G4 Aledo vs. Everman

G5 Aledo vs. Midlothian

G6 Aledo vs. Burleson Elks

G7 Aledo vs. Cleburne mud bowl

G8 Aledo vs. Waco

G9 Aledo vs. Joshua

G9 Aledo vs. Joshua

G10 Aledo vs. Seguine Senior Night

G12 Aledo vs. Lovejoy

G13 Aledo vs. SOC

G14 Aledo vs. Reedy

G15 Aledo vs. Raiders

G16 Aledo vs. FMB