2022 AledoTrackField_BEST_V9I0715ek_arctic_V9I0719_RETOUCH