_V9I4143_V9I4166_V9I4276crunch_V9I4487_Z7I1979solem radi